Shioda Advocaten
‘s-Gravelandseweg 57
1217 EH Hilversum

Tel : 035 – 621 89 99
Fax : 035 – 624 89 52
E-mail : secretariaat@shioda.nl

Bel ons vrijblijvend op 035 621 89 99

Shioda Advocaten

Shioda Advocaten is sedert 1991 gevestigd in het monumentale pand, ooit eigendom van de familie Van Lennep, gelegen aan de ’s-Gravelandseweg 57 te Hilversum.

Binnen het kantoor van Shioda Advocaten zijn vijf advocaten werkzaam.

Shioda Advocaten voelt een grote betrokkenheid bij haar cliënten en de zaken die aan haar in behandeling worden gegeven. Deskundigheid van de behandelend advocaat staat uiteraard voorop, maar daarnaast vindt ook regelmatig intern collegiaal overleg plaats opdat voor de cliënt een optimaal resultaat kan worden bereikt. Indien zulks voor de behandeling van de zaak gewenst is doet Shioda Advocaten een beroep op deskundigen in andere disciplines. Cliëntgerichtheid staat bij Shioda Advocaten hoog in het vaandel.

Van groot belang is te weten dat Shioda Advocaten zich ondersteund weet door een voortreffelijk functionerend secretariaat, zonder hetwelk een goede dienstverlening niet mogelijk zou zijn.

De bij Shioda Advocaten werkzame advocaten zijn deskundig op diverse rechtsgebieden. De cliënten kunnen bij hen terecht met zaken op het gebied van -onder andere- het ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, erfrecht, personen- en familierecht, strafrecht en incassozaken. Meer informatie daaromtrent kunt u vinden op deze website onder het kopje “advocaten”.

Zowel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf als particulieren kunnen bij Shioda Advocaten rekenen op een persoonlijke dienstverlening.

De advocaten mrs. D.W.J. Leijs, R. Ruiter, H.A. Rispens, F. Heidinga en R. Kuizenga treden naar buiten op onder de gemeenschappelijke naam Shioda Advocaten. De advocaten sluiten zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelen zelfstandig zaken. Mr. D.W.J. Leijs en Mr. R. Kuizenga doormiddel van hun eigen B.V.’s. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaten bij hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zijn verzekerd.

Mr. M. Shioda-Bresser, voorheen als advocaat werkzaam bij Shioda Advocaten, is per 1 januari 2016 als adviseur aan het kantoor verbonden.

 

Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van onze advocaten.
Klik op de ‘Lees meer’-button voor meer informatie en contactgegevens.

Mr. D.W.J. Leijs

 

Mr. D.W.J. Leijs heeft als advocaat zijn sporen ruimschoots verdiend in twee rechtsgebieden: ondernemingsrecht (vennootschapsrecht, arbeidsrecht en huurrecht bedrijfsruimte) en familierecht (met name complexe financiële afwikkelingen van echtscheidingen). En nog steeds bent u daarvoor bij hem aan het juiste adres.

Het erfrecht is een specialisatie van hem en hij is lid van de VEAN (Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland). Erfrecht is een typisch notarieel onderwerp waar de doorsnee jurist weinig kaas van gegeten heeft. De procedurele kant van het erfrecht vereist naast een gedegen kennis van de in 2003 vernieuwde wet ook een optimale beheersing van het procesrecht; het terrein van de gespecialiseerde erfrechtadvocaat.

Lees meer

Bij de behandeling van de zaak heeft mr. Leijs slechts één belang voor ogen: dat van zijn cliënt. Een regeling in der minne verdient vaak de voorkeur boven een proces, maar mr. Leijs schuwt de procedure niet. Het burgerlijk proces heeft als doel aan een onzekere of betwiste rechtstoestand een einde te maken en hier, én in de executie van het verkregen vonnis, voelt mr. Leijs zich als een vis in het water.

E-mail: dwjleijs@shioda.nl

Website Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland: www.vean.nl

Mr. R. Ruiter

René Ruiter heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn afstuderen is René twaalf jaar werkzaam geweest bij twee ondernemersorganisaties in de woon-, mode-, sport- en kappersbranche. In deze functies hield hij zich bezig met de individuele belangenbehartiging van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met een focus op bedrijfshuisvesting en arbeidsrechtelijke vraagstukken. René is een advocaat met een civielrechtelijke praktijk.

Lees meer

De cliënt is bij René aan het goede adres voor zaken op het gebied van het arbeidsrecht en huurrecht bedrijfsruimte. Zijn dienstverlening bestaat uit: bijstand in juridische procedures, advies en bemiddeling. Rechtsbijstand wordt verleend aan het bedrijfsleven en particulieren (ook in het kader van gefinancierde rechtshulp).

Binnen het huurrecht bedrijfsruimte heeft René zich toegelegd op kwesties als huurprijsaanpassing, achterstallig onderhoud, opzegging, indeplaatsstelling, asbestsanering, gebrekenregeling, ontruiming en ontbinding. Ook het opstellen van de juiste contracten behoort tot zijn praktijk. Hij treedt op zowel aan de kant van huurders als verhuurders.

Op het gebied van arbeidsrecht gaat zijn aandacht uit naar reorganisaties en herstructurering, sociaal verzekeringsrecht, ziekte en re-integratie, disfunctioneren en ontslag, maar ook het opstellen en/of beoordelen van arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast houdt René zich bezig met consumentenrecht (webshops, verplichtingen van de verkoper, gevolgen non-conformiteit, garantie), leveranciersgeschillen en acquisitiefraude.

René Ruiter is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 035-621 89 99 of via e-mail: rruiter@shioda.nl (ook buiten kantooruren).

Linkedin profiel

Mr. H.A. Rispens

Mr. H.A. Rispens

Hans Rispens is in 2005 beëdigd tot advocaat. Hij heeft in Groningen gestudeerd, en is afgestudeerd in de richtingen Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie. Na zijn studie heeft hij tot 2005 als jurist gewerkt bij het Bureau voor Rechtshulp te Amsterdam (thans het Juridisch Loket), waar hij zich voornamelijk bezig hield met (regulier) migratierecht en civiel recht.

Hans Rispens richt zich in zijn praktijk op het migratierecht, (jeugd)strafrecht en bestuursrecht waaronder het sociaal zekerheidsrecht. Hij is lid van de werkgroep rechtsbijstand vreemdelingen.

In enkele mediagevoelige (jeugd)strafzaken heeft mr Rispens opgetreden als advocaat, waaronder de urkermoord zaak, de salamanderman en de zogenaamde grensrechterzaak aangaande het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen te Almere.

Lees meer

Thans voert Hans Rispens zelfstandig praktijk vanuit Hilversum, en treedt in heel Nederland op voor alle rechtelijke instanties. Daarnaast houdt hij spreekuur elke vrijdag van 13.00 tot 15.00 spreekuur te Almere aan het adres Rentmeesterstraat 46h (1315 JS) bij www.onelegal.nl.

Hans Rispens is bereikbaar op harispens@shioda.nl, via het kantoornummer 035-6218999 of mobiel op 06-28429649.

Mr. F. Heidinga

Mr. F. Heidinga

Mr F. Heidinga (Erika) is in 2011 beëdigd als advocaat. Zij heeft zich toegelegd op het personen- en familierecht en het strafrecht.

Voor haar beëdiging als advocaat, heeft Erika Heidinga enige tijd gewerkt als griffier bij de strafkamer van de rechtbank ’s-Gravenhage. Bij de rechtbank heeft Erika Heidinga kennis kunnen maken met allerhande strafzaken, hetgeen haar goed van pas komt in haar werk als advocaat.

Naast het strafrecht heeft Erika Heidinga ruime ervaring in het personen- en familierecht. U kunt bij haar terecht voor:

 • Echtscheiding;
 • Alimentatie;
 • Omgang;
 • Verbreking samenleving;
 • Afwikkeling huwelijksgoederengemeenschap;
 • Gezag;
 • Erkenning;
Lees meer

Bij personen- en familierechtzaken komen onderhuids of aan de oppervlakte veel emoties kijken. Bij hoog oplopende conflicten is het begrijpelijk als u zich daardoor mee laat slepen. Bijvoorbeeld door te handelen of reageren vanuit rancune of verdriet. Maar meestal is dat niet in het belang van uw zaak. Erika Heidinga maakt u daarvan bewust. Zij begeleidt u hierin en loodst u door deze moeilijke fasen. Maar tegelijkertijd houdt zij u voortdurend de zakelijke kant van de situatie voor.

Waar mogelijk, probeert zij in minnelijk overleg een oplossing te bereiken. Lukt dat niet, dan zal zij op andere manieren voor uw belangen strijden.

Erika Heidinga kijkt samen met u naar uw persoonlijke omstandigheden en zoekt naar een passende oplossing. Zij kan u helpen met advies, bijstand in procedures of met een second opinion.

Erika Heidinga is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 035-621 89 99 of via e-mail: fheidinga@shioda.nl.

Mr. R. Kuizenga

Ron Kuizenga is sinds 1 juli 2018 aan Shioda Advocaten verbonden. Daarvoor was hij advocaat-partner van De Haan Advocaten en Notarissen. Hij is sedert 1995 advocaat.

Ron studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij voert een civielrechtelijke advies- en procespraktijk voor zowel particulieren als ondernemers. Hij is thuis in het personen en familierecht (echtscheidingen en alimentatie), arbeidsrecht, contractuele geschillen, handelsrecht en incasso’s, opdrachten en aanneming van werk en verdelingen van vennootschappen en maatschappen. Ron heeft daarnaast veel ervaring in de rechtbank opgedaan en is thuis in het procesrecht, waaronder beslag- en executierecht.

Email: rkuizenga@shioda.nl
Mobiel: +31(0)622522170
Twitter: @ronkuizenga

Inloopspreekuur

Iedere donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur kunt u bij Shioda Advocaten terecht voor gratis juridisch advies op één van de navolgende rechtsgebieden:

 • Arbeidsrecht
 • Strafrecht
 • Erfrecht
 • Bestuursrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Personen- en familierecht
 • (Consumenten-)koop.

Wij stellen het op prijs wanneer u zich aanmeldt voor het spreekuur. Wanneer geen directe beantwoording van uw vragen mogelijk is, zal een vervolgafspraak gemaakt worden. Bij het maken van een vervolgafspraak zal de advocaat de financiële aspecten van vervolgadvies met u bespreken.

Algemene voorwaarden

Art. 1  De advocaten treden naar buiten onder de gemeenschappelijke naam Shioda Advocaten. De advocaten sluiten zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelen zelfstandig zaken, Mr. D.W.J. Leijs door middel van zijn eigen B.V.”

Art. 2   Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de individuele advocaat die deze opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle advocaten van Shioda Advocaten alsmede voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor een advocaat werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest alsmede op alle uit de opdracht voortvloeiende vervolgopdrachten.

Art. 3   Iedere advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van de advocaat is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de desbetreffende polis. Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door die advocaat in het voorafgaande kalenderjaar bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Art. 4   De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens die advocaat die hij de opdracht heeft gegeven en die de opdracht heeft aanvaard en nooit jegens een andere advocaat van Shioda Advocaten.

Art. 5   Bij het inschakelen van derden (zoals deurwaarders, notarissen, accountants, kadaster, et cetera) zal Shioda Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Shioda Advocaten of de desbetreffende advocaat is voor eventuele tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Art. 6   De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Shioda Advocaten of de desbetreffende advocaat aansprakelijk is voor fouten van de door hem of haar haar ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van de door hem of haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Art. 7   Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het periodiek door de advocaat vast te stellen basisuurtarief. Shioda Advocaten is gerechtigd om betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

Art. 8   De door Shioda Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, et cetera) zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten zal een percentage van 8% van het honorarium in rekening worden gebracht.

Art. 9   De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is opdrachtgever in verzuim en over het declaratiebedrag de wettelijke (handels) rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, alsmede incassokosten overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van € 40,00.

Art. 10  Bij niet tijdige en/of volledige betaling van maanddeclaraties en/of voorschotdeclaraties is de advocaat gerechtigd zijn of haar werkzaamheden op te schorten in welk geval de advocaat niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Art. 11 Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op bankrekeningnummer NL23 ABNA 0550 4968 74 van de Stichting Derdengelden Shioda Advocaten te Hilversum en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over derdengelden geen rente vergoed.

Art. 12  Shioda Advocaten archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de sluitingsdatum. Daarna heeft Shioda Advocaten het recht het dossier te vernietigen.

Art. 13  In geval van een klacht over de dienstverlening door een bij het Shioda Advocaten aangesloten advocaat kan de opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. Daarnaast is binnen het kantoor een klachtenfunctionaris aangesteld die bevoegd is namens ieder van de bij het Shioda Advocaten aangesloten advocaten de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen.

Art. 14  Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Shioda Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.

Hilversum, 2017

 

 

Klachtenregeling

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

* klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de advocatenwet;

*klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

*klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

 

Artikel 2: toepassingsbereik

 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Shioda Advocaten en de cliënt
 2. Iedere advocaat van Shioda Advocaten draagt zorg voor klachtafdeling conform deze klachtenregeling.

 

Artikel 3: doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een code om klachten binnen een redelijke termijn op constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een code om de oorzaken van klachten vast te stellen;
 3. het behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. het trainen van medewerkers in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

 

Artikel 4: informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze klachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten die na behandeling conform artikel 5 van dit klachtenreglement niet zijn opgelost kunnen door de klager of Shioda Advocaten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 5: interne klachtcode

 1. Iedere klacht wordt doorgeleid naar mr. D.W.J. Leijs, die optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomt van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtenbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd over de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7: verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

 

Artikel 8: klachtenregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van codes.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Routebeschrijving

Vanuit Amsterdam A1:

 • Op de A1 richting Amersfoort neemt u afrit 9, Laren/Hilversum-Noord/Mediapark
 • Onderaan de afrit gaat u linksaf richting Hilversum/Mediapark.
 • U volgt de weg totdat u bij een kruispunt komt.
 • Op het kruispunt gaat u rechtsaf richting Loosdrecht/Mediapark.
 • U blijft deze weg volgen gedurende ongeveer 2,5 kilometer.
 • Bij de derde verkeerslichten gaat u linksaf richting Centrum. U bevindt zich nu op de ‘s-Gravelandseweg.
 • U blijft de weg volgen; na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterzijde ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht).

Vanuit Utrecht/Almere A27:

 • Op de A27 neemt u afrit 33, Hilversum.
 • Aan het einde van de afrit gaat u linksaf de Diependaalselaan op richting Loosdrecht/’s-Graveland.
 • U blijft deze N201 volgen.
 • Bij de eerste drie rotondes gaat u rechtdoor.
 • Bij de vierde rotonde gaat u rechtsaf richting Bussum.
 • U blijft deze weg volgen gedurende circa 2 kilometer en gaat bij de derde
  verkeerslichten rechtsaf richting Centrum de ‘s-Gravelandseweg op.
 • U blijft de weg volgen; na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterzijde ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht).

Vanuit Amsterdam/Haarlem N201:

 • Op de N201 richting Hilversum neemt u in Hilversum de rotonde driekwart
  richting Bussum/Mediapark.
 • U blijft deze weg volgen en gaat bij de derde verkeerslichten rechtsaf richting
  Centrum de ’s-Gravelandseweg op.
 • U blijft de weg volgen; na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterzijde ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht).

Openbaar Vervoer:

 • Vanaf het NS-station Hilversum, buslijn 105, 106.
 • Uitstappen halte Melkpad, een stukje verder links bevindt zich ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht).

Lopend:

 • Vanaf het NS-station Hilversum, de Stationstraat in; deze gaat over in het Melkpad. Deze weg blijft u volgen.
 • Aan het einde gaat u rechtsaf de ‘s-Gravelandseweg op. Ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht) ligt nu aan uw linkerhand.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ons bereiken op 035 – 621 89 99. Wij streven er naar om altijd binnen 24 uur op uw e-mail of telefoontje te reageren! In noodgevallen zijn wij ook buiten kantooruren bereikbaar.

Contactformulier

Prefereert u contact per mail? Vul dan onderstaand contactformulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Terugbelverzoek

Wilt u graag teruggebeld worden?
Vul dan hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

backtotop